sven/exfatprogs.git
15 months agoreleasing package exfatprogs version 1.0.3-1 debian/1.0.3-1
Sven Höxter [Sun, 5 Jul 2020 19:44:22 +0000 (21:44 +0200)]
releasing package exfatprogs version 1.0.3-1

15 months agoinitial debian packaging
Sven Hoexter [Sat, 4 Jul 2020 17:16:17 +0000 (19:16 +0200)]
initial debian packaging

15 months agoNew upstream version 1.0.3 upstream/1.0.3
Sven Hoexter [Sat, 4 Jul 2020 16:26:21 +0000 (18:26 +0200)]
New upstream version 1.0.3