sven/exfatprogs.git
21 months agoreleasing package exfatprogs version 1.0.3-2 debian/1.0.3-2
Sven Höxter [Mon, 20 Jul 2020 07:30:14 +0000 (09:30 +0200)]
releasing package exfatprogs version 1.0.3-2

21 months agoAdd exfatprogs release signing key. ID D58529CC5376E36D6E1E6F6234F230FAF78E48D3 Hyunc...
Sven Höxter [Wed, 8 Jul 2020 06:58:01 +0000 (08:58 +0200)]
Add exfatprogs release signing key. ID D58529CC5376E36D6E1E6F6234F230FAF78E48D3 Hyunchul Lee (Exfatprogs Release Signing Key) <hyc.lee@gmail.com>

22 months agoreleasing package exfatprogs version 1.0.3-1 debian/1.0.3-1
Sven Höxter [Sun, 5 Jul 2020 19:44:22 +0000 (21:44 +0200)]
releasing package exfatprogs version 1.0.3-1

22 months agoinitial debian packaging
Sven Hoexter [Sat, 4 Jul 2020 17:16:17 +0000 (19:16 +0200)]
initial debian packaging

22 months agoNew upstream version 1.0.3 upstream/1.0.3
Sven Hoexter [Sat, 4 Jul 2020 16:26:21 +0000 (18:26 +0200)]
New upstream version 1.0.3